»
»
Sprzedaż samochodu po pół roku od jego wykupu z leasingu

Sprzedaż samochodu po pół roku od jego wykupu z leasingu01 Marzec 2021

Czynność przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A dokonując sprzedaży tego samochodu po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, płaci podatek liniowy w wysokości 19%, prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W lutym 2017 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy przeznaczony na cele działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2020 r. i spełniała warunki określone w przepisach art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez cały okres trwania umowy pojazd był wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. 50% kwoty podatku VAT od czynszów leasingowych i innych wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu było odliczane jako VAT naliczony.

Przedsiębiorca skorzystał z możliwości wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Po wykupie z leasingu samochód został przeznaczony na cele prywatne przedsiębiorcy, dlatego też faktura dokumentująca wykup nie została ujęta w kosztach podatkowych, ani w ewidencji środków trwałych a podatek naliczony wynikający z tej faktury nie został wykazany w deklaracji VAT-7 do pomniejszenia podatku należnego. Po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu z leasingu przedsiębiorca zamierza go sprzedać.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wykupie samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na prywatne cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazanie samochodu na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy sprzedaż tego pojazdu po upływie 6 miesięcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jego zdaniem, zarówno wykup na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnie późniejsza jego sprzedaż (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy przedsiębiorca, po zakończeniu umowy leasingu, planuje wykupić przedmiot leasingu (samochód osobowy). Przy czym, po wykupie nie będzie wykorzystywać tego samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z tym jego nabycie nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W momencie wykupu z leasingu przedmiotowy samochód przedsiębiorca przeznaczy na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem należy stwierdzić, że czynność przekazania przez przedsiębiorcę samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać bowiem należy, że przy nabyciu (wykupie) samochodu osobowego przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym w analizowanym przypadku art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania z uwagi na niespełnienie przez przedsiębiorcę wskazanych w nim warunków. W konsekwencji, czynność przekazania samochodu osobowego na cele prywatne w momencie jego wykupu z leasingu, będzie stanowić działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Tym samym z tytułu wykupu samochodu osobowego z leasingu oraz przeznaczenia na cele prywatne przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług.

Ponadto, przedmiotem wątpliwości przedsiębiorcy jest ustalenie, czy sprzedaż tego pojazdu po upływie 6 miesięcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych ustaleń należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przedsiębiorca dokonując sprzedaży samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy wykupionego uprzednio z leasingu nie będzie działał w charakterze podatnika, a przedmiotowa czynność nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z okoliczności sprawy, samochód osobowy po zakończeniu umowy leasingu zostanie wykupiony na cele prywatne (przedsiębiorca nie będzie odliczał podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu) i nie będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż przez przedsiębircę przedmiotowego samochodu osobowego stanowić zatem będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym przedsiębiorca dokona sprzedaży samochodu, stanowiącego jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzenia własnym majątkiem. W konsekwencji, planowana sprzedaż samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedsiębiorca w związku ze sprzedażą samochodu osobowego nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym.

Interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.419.2020.1.WN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji