»
»
VAT: Podzielona płatność - jak płacić należny US podatek z rachunku VAT

VAT: Podzielona płatność - jak płacić należny US podatek z rachunku VAT12 Lipiec 2018

VAT: Podzielona płatność - jak płacić należny US podatek z rachunku VAT

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) to wprowadzona od 1.07.2018 r. metoda regulowania należności za otrzymaną fakturę, na której wykazana została kwota podatku VAT, polegająca na zapłacie zobowiązania na dwa różne rachunki: rachunek podstawowy, na którym gromadzone są środki związane z prowadzonymi operacjami, oraz specjalny rachunek, tzw. rachunek VAT, na którym gromadzone są kwoty dotyczące podatku VAT wykazanego na fakturze.

Jednocześnie z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności zobowiązano banki i SKOK-i do wprowadzenia zabezpieczeń, uniemożliwiających dokonywanie niedozwolonych transferów z rachunków VAT - oraz do umożliwienia podatnikom dokonywania z tego rachunku płatności, które są dozwolone.

Z rachunku VAT można regulować obecnie wyłącznie zobowiązania podatkowe w VAT wobec urzędu skarbowego oraz podatek VAT wynikający z faktur dostawców (co oczywiste - tylko na ich rachunki VAT).

Zapłata podatku VAT należnego US z rachunku VAT

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, od 1 lipca 2018 r. instytucja bankowa lub SKOK realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego – zawsze w pierwszej kolejności pobierze środki z rachunku VAT.

Oznacza to, że wpłacając podatek od towarów i usług do urzędu skarbowego należy używać dotychczas stosowanego przelewu podatkowego, wybierając odpowiedni symbol płatności podatku VAT - czyli najczęściej VAT-7 lub VAT-7K. Przelew zostanie dokonany przy wykorzystaniu środków z rachunku VAT - i uzupełniająco - z rachunku, z którego dokonujemy przelewu podatkowego.

Niepowodzeniem skończy się próba zapłaty VAT do urzędu skarbowego za pomocą dostępnej w systemie bankowym opcji podzielonej płatności. W przypadku dokonania takiego przelewu kwota na nim wskazana zostanie zwrócona do nadawcy - a to może rodzić konsekwencje wynikające z zapłaty podatku po terminie.