• pełne doradztwo podatkowe i prawne:

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferuję Państwu profesjonalną analizę i opiniowanie zdarzeń gospodarczych w zakresie zobowiązań podatkowych, doradztwo w zakresie przygotowania umów i podejmowania strategicznych decyzji, pełną obsługę podatkową przekształceń, przejęć i fuzji, kompleksowe wsparcie podatnika przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczalnych przez obowiązujące prawo możliwości łagodzenia restrykcyjności zobowiązań podatkowych.


 • reprezentacja w sporach przed organami podatkowymi:

W ramach usługi reprezentacji oferuję Państwu zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi, urzędami kontroli skarbowej, organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Zajmuję się również reprezentacją Klienta w postępowaniach egzekucyjnych przed organami egzekucyjnymi oraz zastępstwo procesowe w trybie skargi na czynności organów egzekucyjnych lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

 • sporządzanie opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego

 • audyt podatkowy:
W ramach usługi audytu podatkowego oferuję analizę zobowiązań podatkowych Klienta, polegającą na szczegółowym przeglądzie wybranych obszarów działalności firmy, które mogą stanowić źródła ryzyka podatkowego, kontrolę poprawności podatkowej ujęcia operacji gospodarczych w wybranym przez Klienta okresie, sporządzenie szczegółowej opinii na temat dokonywanych rozliczeń publicznoprawnych jak również propozycję korzystnego sposobu rozwiązania ujawnionych nieprawidłowości.
Przeprowadzenie audytu podatkowego umożliwia wyeliminowanie niedoskonałości funkcjonowania przyjętego systemu księgowości Klienta, minimalizuje obciążenia publicznoprawne oraz zapobiega ewentualnym sankcjom karnoskarbowym.

 • tworzenie polityki podatkowej Klienta:
Przyjęta przez Państwa polityka podatkowa w istotny i bezpośredni sposób oddziałuje na kształtowanie płynności finansowej i wynik finansowy, a tym samym ma bezpośrednie przełożenie na pozycję Państwa Przedsiębiorstwa na rynku.
Usługa tworzenia polityki podatkowej następuje w kilku etapach: identyfikacji firmy w systemie podatkowym- czyli określeniu zakresu opodatkowania i rodzajów opodatkowania właściwych dla Klienta, weryfikacji prowadzonej działalności w odniesieniu do optymalizacji obciążeń podatkowych, zbadaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania i sformułowaniu wniosków i zaleceń dla Klienta.
Procedura ta powinna być przeprowadzana zarówno wtedy, kiedy zachodzą istotne zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jak i w przypadku podejmowania nowych przedsięwzięć.
Sporządzenie prawidłowego pisma procesowego jest w postępowaniu podatkowym kwestią niezwykle istotną. Powodzenie sprawy zależy tu przede wszystkim od właściwej konstrukcji dokumentu przez podatnika, od prawidłowego określenia terminów i sposobów jego wniesienia, koniecznych czynności towarzyszących oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma. Błędnie sporządzone pismo niejednokrotnie staje się przyczyną niekorzystnego dla podatnika rozpatrzenia sprawy przez organ podatkowy czy sąd. W ramach usługi sporządzania pism procesowych oferuję Państwu profesjonalne przygotowanie pism w zakresie zobowiązań publicznoprawnych poparte wieloletnim doświadczeniem.

 • optymalizacja podatkowa:
Optymalizacja podatkowa czy inaczej planowanie podatkowe oznacza taki wybór struktury planowanej czynności prawnej aby uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych. Planowanie podatkowe odbywa się zawsze w granicach obowiązujących przepisów prawa.
Optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności firmy i ma miejsce przed dokonaniem danej transakcji, a nie w jej toku albo już po jej dokonaniu. Przykładami działań optymalizacyjnych są między innymi zakupy inwestycyjne, łączenie się spółek, optymalizacje w zakresie cen transferowych. 
Dzięki połączeniu w Kancelarii Doradztwa Podatkowego MJ wiedzy doświadczonego w zakresie optymalizacji Doradcy Podatkowego z wiedzą prawników i Radców Prawnych oferuję Państwu wskazanie najkorzystniejszych dla Państwa działań optymalizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych czy też procesu inwestycyjnego.

 • doradztwo w zakresie cen transferowych:
W ramach usługi doradztwa w zakresie cen transferowych oferuję: identyfikację podmiotów powiązanych i analizę transakcji pod kątem ryzyka transfer pricing, przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, sporządzenie formularzy pomocniczych- umożliwiających samodzielne sporządzanie dokumentacji, pomoc w zakresie zawierania z władzami skarbowymi Porozumień Cenowych, a także weryfikację uprzednio sporządzonej przez Klienta we własnym zakresie dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

 • sporządzanie pism procesowych: wniosków, skarg, odwołań, wyjaśnień

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych, prowadzenie ewidencji

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej

 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych Klienta

 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów

 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń

 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa: