»
»
Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w działalności

Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w działalności23 Lipiec 2020

Podatnik wraz żoną, która nie prowadzi działalności, zakupił mieszkanie, w którym zamierza mieszkać (50% powierzchni) i prowadzić działalność gospodarczą (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?

Mieszkanie zostanie oddane do użytku w lutym 2021 r. Obecnie podatnik wpłaca kolejne transze na budowę. Po dokonaniu wpłaty deweloper wystawia fakturę. Do tej pory wystawił trzy faktury (dwie wystawione z maja 2019 r., a jedna z sierpnia 2019 r.).

Ponadto, 1 marca 2020 r. przedsiębiorca wznowił działalność gospodarczą - doradztwo prawne. Dokonał również rejestracji jako płatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz gdy podatek naliczony związany jest z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca umożliwił podatnikowi odliczenie podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, w świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, przedsiębiorca wypełni kryterium pozytywne dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jak bowiem wskazał, w związku z zakupem mieszkania 50% jego powierzchni będzie wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy - związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem.

Jednocześnie podatnik wskazał, że w dniu 1 marca 2020 r. wznowił działalność gospodarczą i dokonał rejestracji jako podatnik podatku VAT. Tym samym nie wystąpi przesłanka negatywna, wymieniona w ww. art. 88 ust. 4 ustawy, tj. brak rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Ponadto, przepisy o podatku od towarów i usług nie sprzeciwiają się temu, aby w przypadku funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej tylko jeden z małżonków rozliczał VAT jako czynny zarejestrowany podatnik. Fakt, że przedsiębiorca otrzymał faktury, które zostały wystawione na oboje małżonków, a jego dane nie zawierają numeru identyfikacji podatkowej, nie stanowi przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

Reasumując, przedsiębiorca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 50% kwoty podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu mieszkania w związku z tym, że 50% jego powierzchni będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem.

Interpretacja indywidualna z 14 lipca 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.69.2020.6.RMA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji