»
»
Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek rozpoznania przychodu po stronie pracodawcy w CIT

Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek rozpoznania przychodu po stronie pracodawcy w CIT23 Lipiec 2020

Pracodawca będący płatnikiem składek, który skorzystał z możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie musi rozpoznawać z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 31zo ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako ustawa o COVID-19), na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (mikroprzedsiębiorca).

Art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19 przewiduje również możliwość zwolnienia dla płatnika składek, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (mały przedsiębiorca).

Należy zauważyć, że skorzystanie przez pracodawcę z możliwości zwolnienia z obowiązku płacenia składek, zmniejsza jego zobowiązania związane z zatrudnieniem pracowników. Powstaje zatem pytanie, czy przysporzenie jakie uzyskuje w ten sposób pracodawca, powoduje po jego stronie konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu.  

Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w art. 31zx ustawy o COVID 19. Zgodnie z tym przepisem, przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warto odnotować, że pierwotnie przepis ten stanowił, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu wyłącznie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – regulacja nie obejmowała zatem podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Przepis został jednak zmieniony przez art. 73 pkt 67 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) – tarcza 2.0. - zmieniającej ustawę o COVID-19 z dniem 18 kwietnia 2020 r. – zwolnieniem z obowiązku rozpoznania przychodu zostali objęci również podatnicy podatku od osób prawnych.

Uzyskanie przez pracodawcę prawa do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek związanych z zatrudnieniem pracowników (w wysokości 50% lub 100%) nie powoduje zatem obowiązku rozpoznania przychodu zarówno w odniesieniu do pracodawców będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również podatników podatku dochodowego od osób prawnych.